Informacja o zakończeniu projektu pn. "Synergia pomocy" oraz zapewnienie trwałości rezultatów

Realizacja projektu pt. "Synergia pomocy" realizowanego przez Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej/ Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu w ramach Działania 8.3 „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych”, Priorytet VIII Integracja społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 została zakończona z dniem 30.04.2023 r.


Realizacja w/w projektu doprowadziła do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz wpłynęła na zwiększenie liczby osób objętych usługami opiekuńczymi w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.


Realizacja projektu zapewni również trwałość rezultatów realizowanego przez nas projektu. Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej/ Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu zapewni trwałość miejsca świadczenia usług asystenckich i/lub opiekuńczych do dnia 30.06.2025 r.


Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu/Polski Komitet Pomocy Społecznej dąży, również do tworzenia nowych i utrzymanie dotychczas istniejących miejsc świadczenia ww. usług wyłącznie poza systemem opieki instytucjonalnej w celu umożliwienia przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności w mieście Przemyśl.


W związku z powyższym informujemy Państwa, że nasza instytucja w trybie ciągłym realizuje usługi opiekuńcze i jest w stałej gotowości do świadczenia usług opiekuńczych.


Serdecznie zapraszamy do kontaktu.