Realizacja projektu pt. "Bliżej Bliskich" realizowanego przez Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu w ramach Działania 8.3 „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych”, Priorytet VIII Integracja społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 została zakończona z dniem 30.04.2019 r. 

W celu  zwiększenia dostępności do usług opiekuńczych chcemy zapewnić trwałość rezultatów realizowanego przez nas projektu.

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu  ma na celu zwiększyć liczbę miejsc i osób świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia

Dążymy również do tworzenia nowych i utrzymanie dotychczas istniejących miejsc świadczenia ww. usług wyłącznie poza systemem opieki instytucjonalnej w celu umożliwienia przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności w mieście Przemyśl

W związku z powyższym informujemy Państwa, że nasza instytucja w trybie ciągłym realizuje usługi opiekuńcze i jest w stałej gotowości do świadczenia usług opiekuńczych.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

©2020 Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu