Image

Projekt pt. "Bliżej Bliskich"


Projekt pt. "Bliżej Bliskich" realizowany jest przez Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu w ramach Działania 8.3 „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych”, Priorytet VIII Integracja społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 


Okres realizacji projektu: 01.01.2018 - 30.04.2019

 

Obszar realizacji projektu: miasto Przemyśl 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług w opiece domowej dla 20 opiekunów nieformalnych i ich 20 osób zależnych starszych/niesamodzielnych co wpłynie na zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym na obszarze Miasta Przemyśla w terminie do 31.12.2018 r


Kto może uczestniczyć w projekcie?


20 opiekunów nieformalnych pełniących funkcje opiekuńcze wobec 20 osób niesamodzielnych które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb, zamieszkałych w mieście Przemyśl w województwie podkarpackim w rozumieniu przepisów KCFormy wsparcia w projekcie:

 

 1. „Usługa opiekuńcza urlopem od opieki” W ramach tego wsparcia osoba zależna uzyska wsparcie od profesjonalnego opiekuna formalnego(pielęgniarka, rehabilitant opiekunka osób starszych”) przez 7 dni w tygodniu w okresie 7 miesięcy a opiekun formalny w czasie trwania usługi opiekuńczej uzyska wolny czas, który będzie mógł przeznaczyć na skorzystanie z wsparcia oferowanego w ramach projektu.
 2. „Poradnictwo psychologiczne i grupy wsparcia” w ramach wsparcia prowadzone będą spotkania grupowe i indywidualne przez wykwalifikowanych psychologów w celu pomocy w rozwiązywaniu problemów opiekunów nieformalnych.
 3. „Wsparcie w zakresie podnoszenia wiedzy i umiejętności przy opiece nad osobą zależną” w ramach realizacji wsparcia odbędą się spotkania edukacyjno-informacyjne w formie: konferencji na temat uzupełnienia i podniesienia wiedzy w zakresie tematyki medycznej, chorób i dysfunkcji narządów u osób zależnych oraz warsztatów z technik obsługi osoby zależnej.

Etapy rekrutacji uczestników projektu
Rekrutacja do projektu odbędzie się w dwóch edycjach - pierwsza we wrześniu 2017 r., oraz druga w kwietniu 2018 r. Każda edycja rekrutacji będzie prowadzona przez okres dwóch tygodni. 
Formularze zgłoszeniowe będzie można składać osobiście w biurze projektu w Przemyślu w godz. 8-18 lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej email: przemysl@pkps.org.pl

O zakwalifikowaniu do PR będzie decydować spełnienie kryteriów formalnych, liczba punktów przyznanych w oparciu o kryteria preferowane oraz kolejność zgłoszeń:

Kryteria rekrutacyjne formalne:

 1. status osoby zależnej oraz status osoby niepełnosprawnej - weryfikacja: oświadczenie o niesamodzielności/niepełnosprawności, oświadczenie o wykonywaniu opieki nad osobą zależną,
 2. miejsce zamieszkania na terenie miasta Przemyśl- weryfikacja oświadczenie,
 3. status osoby, która nie otrzymywały jeszcze wsparcia w postaci usług opiekuńczych a przypadku osób które już korzystały z takiego wsparcia otrzymają usługi opiekuńcze ale w innym zakresie weryfikacja oświadczenie.
 4. kryterium dochodowe weryfikacja oświadczenie

Kryteria preferowane:

 1. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na os samotnie gospodarującą lub na os w rodzinie), o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej 10 pkt
 2. osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia 10 pkt
 3. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 10 pkt
 4. osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym os z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 10 pkt
 5. osoby korzystające z PO PŻ (a zakres wsparcia dla tych os lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ) 10 pkt
 6. osoby samotne 10 pkt
 7. opiekunowie nieformalni niepracujący 10 pkt
 8. opiekunowie nieformalni pracujący 5pkt

W wyniku przeprowadzonej Rekrutacji zostanie sporządzona lista uczestników oraz lista rezerwowa. W przypadku nieosiągnięcia wystarczającej liczby zakwalifikowanych osób do projektu zakłada się możliwość wydłużenia Rekrutacji

 

Liczba uczestników projektu:


Do projektu zakwalifikowanych zostanie 40 osób (33 Kobiety 7 Mężczyzn) w tym 20 opiekunów nieformalnych (18Kobiet 2 Mężczyzn) pełniących funkcje opiekuńcze wobec 20 osób niesamodzielnych (15 Kobiet 5 Mężczyzn), zamieszkałych w mieście Przemyśl w województwie podkarpacki w rozumieniu przepisów KC. W każdej edycji zostanie zrekrutowanych 10 opiekunów nieformalnych wraz 10 osobami zależnymi.

 

Definicje:

 1. deinstytucjonalizacjia usług – oznacza to proces przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności lokalnej, realizowany w oparciu o Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności i wymagający z jednej strony rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej, z drugiej – stopniowego ograniczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej. Integralnym elementem deinstytucjonalizacji usług jest profilaktyka, mająca zapobiegać umieszczaniu osób w opiece instytucjonalnej, a w przypadku dzieci – rozdzieleniu dziecka z rodziną i umieszczeniu w pieczy zastępczej;
 2. opiekun nieformalny – oznacza to osobę pełnoletnią opiekującą się osobą niesamodzielną, niebędącą opiekunem zawodowym i niepobierającą wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członka rodziny;
 3. osoba niesamodzielna – oznacza to osobę, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 4. usługach społecznych świadczonych w społeczności lokalnej – oznacza to usługi świadczone w interesie ogólnym, umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny i społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Są to usługi świadczone w sposób:
 5. zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym;
 6. umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą;
 7. zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem;
 8. gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców.

 

©2021 Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu