Image

Wydłużamy termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych do projektu pt. "Bliżej Bliskich"

Informujemy, że wydłużamy termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych do projektu pt. "Bliżej Bliskich do dnia 28.02.2018 r. 
Zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych.

 

Wydłużamy termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych do projektu pt. "Bliżej Bliskich"Informujemy, że wydłużamy termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych do projektu pt. "Bliżej Bliskich do dnia 21.02.2018 r. Zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych.

Wydłużamy termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych do projektu pt. "Bliżej Bliskich"


Informujemy, że wydłużamy termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych do projektu pt. "Bliżej Bliskich do dnia 12.02.2018 r. Zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych.

Projekt pt. "Bliżej Bliskich" - dokumenty związane z udziałem


Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu informuje, iż udostępnione zostały dokumenty związane z udziałem w projekcie pt. "Bliżej Bliskich" realizowanym w ramach Działanie 8.3  Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

Wśród udostępnionych dokumentów znajduje się o Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. "Bliżej Bliskich" oraz Formularz zgłoszeniowy.  Dokumenty są do pobrania na stronie https://www.pkpsprzemysl.pl w zakładce „Rekrutacja”.

Informujemy jednocześnie, iż Formularze zgłoszeniowe związane z udziałem w projekcie będzie można składać od 12 stycznia do 26 stycznia 2018 r. za pośrednictwem przesyłki pocztowej, poczty elektronicznej na adres przemysl@pkps.org.pl lub osobiście w godz. od 8.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku, w Biurze projektu pod adresem: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl.

Etapy rekrutacji uczestników projektu:

Rekrutacja do projektu odbędzie się w dwóch edycjach - pierwsza we wrześniu 2017 r., oraz druga w kwietniu 2018 r. Każda edycja rekrutacji będzie prowadzona przez okres dwóch tygodni. 
Formularze zgłoszeniowe będzie można składać osobiście w biurze projektu w Przemyślu w godz. 8-18 lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej email: przemysl@pkps.org.pl

O zakwalifikowaniu do PR będzie decydować spełnienie kryteriów formalnych, liczba punktów przyznanych w oparciu o kryteria preferowane oraz kolejność zgłoszeń:

Kryteria rekrutacyjne formalne:

 1. status osoby zależnej oraz status osoby niepełnosprawnej - weryfikacja: oświadczenie o niesamodzielności/niepełnosprawności, oświadczenie o wykonywaniu opieki nad osobą zależną,
 2. miejsce zamieszkania na terenie miasta Przemyśl- weryfikacja oświadczenie,
 3. status osoby, która nie otrzymywały jeszcze wsparcia w postaci usług opiekuńczych a przypadku osób które już korzystały z takiego wsparcia otrzymają usługi opiekuńcze ale w innym zakresie weryfikacja oświadczenie.
 4. kryterium dochodowe weryfikacja oświadczenie

Kryteria preferowane:

 1. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na os samotnie gospodarującą lub na os w rodzinie), o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej 10 pkt
 2. osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia 10 pkt
 3. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 10 pkt
 4. osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym os z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 10 pkt
 5. osoby korzystające z PO PŻ (a zakres wsparcia dla tych os lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ) 10 pkt
 6. osoby samotne 10 pkt
 7. opiekunowie nieformalni niepracujący 10 pkt
 8. opiekunowie nieformalni pracujący 5pkt

W wyniku przeprowadzonej Rekrutacji zostanie sporządzona lista uczestników oraz lista rezerwowa. W przypadku nieosiągnięcia wystarczającej liczby zakwalifikowanych osób do projektu zakłada się możliwość wydłużenia Rekrutacji

 

Liczba uczestników projektu:


Do projektu zakwalifikowanych zostanie 40 osób (33 Kobiety 7 Mężczyzn) w tym 20 opiekunów nieformalnych (18Kobiet 2 Mężczyzn) pełniących funkcje opiekuńcze wobec 20 osób niesamodzielnych (15 Kobiet 5 Mężczyzn), zamieszkałych w mieście Przemyśl w województwie podkarpacki w rozumieniu przepisów KC. W każdej edycji zostanie zrekrutowanych 10 opiekunów nieformalnych wraz 10 osobami zależnymi.

©2021 Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu