Image

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJĘ USŁUGI Z ZAKRESU PROWADZENIA GRUP WSPARCIA DLA DWÓCH GRUP 10 OSOBOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI Z ZAKRESU PROWADZENIA GRUP WSPARCIA


data: 03.04.2018 r.

Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej  ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl NIP: 5260308482, REGON: 007023760 zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi  z zakresu prowadzenia grup wsparcia dla dwóch grup 10 osobowych w ramach realizacji projektu pt. Bliżej Bliskich” realizowanego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały przedstawione w zapytaniu ofertowym.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi z zakresu poradnictwa psychologicznego indywidualnego dla 20 osób – opiekunów nieformalnych


data: 28.03.2018 r.
 
 

Szacowanie ceny wartości zamówienia


data: 24.03.2018 r.
 
Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej  ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl NIP: 5260308482, REGON: 007023760.


zaprasza do złożenia oferty cenowej

na realizację usługi z zakresu prowadzenia grup wsparcia dla dwóch grup 10 osobowych w ramach realizacji projektu pt. Bliżej Bliskich” realizowanego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe na realizację usługi z zakresu poradnictwa psychologicznego indywidualnego dla 20 osób – opiekunów nieformalnych w ramach realizacji projektu pt. "Bliżej Bliskich”

 

data: 16.03.2018 r.

Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej 
ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl NIP: 5260308482 , REGON: 007023760 zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi z zakresu poradnictwa psychologicznego indywidualnego dla 20 osób – opiekunów nieformalnych w ramach realizacji projektu pt. Bliżej Bliskich” realizowanego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały przedstawione w zapytaniu ofertowym

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA


data: 09.03.2018 r.

 
Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" Zapytanie służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


data 06.03.2018 r.
 

Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl zawiadamia, że  w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zasadę konkurencyjności  w zapytaniu ofertowym 1/UE/2018 z dnia 19.02.2018r. na realizację usługi opiekuńczej nad osobą niesamodzielną świadczoną  przez opiekuna formalnego  w ramach realizacji projektu pt. Bliżej Bliskich” realizowanego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert na 20 części zamówienia publicznego. 

W ramach w/w zapytania do dnia 27.lutego 2018 r. do godziny 15:30 wpłynęły oferty:

1. Wrotny Dorota ul. Mokra 39, 37-700 Przemyśl  data złożenia oferty 21.02.2018  cena 44100,00 zł.

2. Wojdyło Anna ul. Kolejowa 115, 37-700 Przemyśl data złożenia oferty 22.02.2018 cena 44100,00 zł.

3. Izabela Klimek Przychojec 180, 37-300 Leżajsk data złożenia oferty 23.02.2018 cena 44100,00 zł.

5. Borowiak Anna ul. Waleriana Wróblewskiego 17, 37-700 Przemyśl data złożenia oferty 27.02.2018 cena 44100,00 zł.

6. Weiner - Kamińska Edyta ul. Sienkiewicza 11/7, 37-700 Przemyśl data złożenia oferty 27.02.2018 cena 44100,00 zł.

Wszystkie oferty spełniają wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym w związku z powyższym z wszystkimi w/w wykonawcami zostaną podpisane umowy na realizację usług.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI OPIEKUŃCZEJ NAD OSOBĄ NIESAMODZIELNĄ ŚWIADCZONĄ PRZEZ OPIEKUNA FORMALNEGO


data: 19.02.2018 r.

Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej  ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl NIP: 5260308482 , REGON: 007023760 zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi opiekuńczej nad osobą niesamodzielną świadczona  przez opiekuna formalnego  w ramach realizacji projektu pt. Bliżej Bliskich” realizowanego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały przedstawione w zapytaniu ofertowym.

Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego 1/UE/2018 z dnia 14.02.2018 r.


Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego 1/UE/2018 z dnia 14.02.2018 r. na realizację usługi opiekuńczej nad osobą niesamodzielną świadczoną  przez opiekuna formalnego  w ramach realizacji projektu pt. Bliżej Bliskich” realizowanego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przyczyną anulowania jest błędne przedstawienie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie udziału podmiotów w zamówieniu publicznym.

Powtórne zapytanie ofertowe w tej sprawie zostanie ogłoszone w terminie do 19.02.2018 r.

Zapytanie ofertowe na realizację usługi opiekuńczej nad osobą niesamodzielną świadczoną przez opiekuna formalnego


data: 14.02.2018 r.

Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej  ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl NIP: 5260308482 , REGON: 007023760 zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi opiekuńczej nad osobą niesamodzielną świadczona  przez opiekuna formalnego  w ramach realizacji projektu pt. Bliżej Bliskich” realizowanego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały przedstawione w zapytaniu ofertowym.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

©2021 Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu