ZAPYTANIA OFERTOWE

Przemyśl, dnia 16.07.2018 r. Znak: 1/ZP/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w oparciu o zasadę konkurencyjności.  
Postepowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Zamawiający:

 

Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Wybrzeże Marszałka J. Piłsudskiego 23,  37-700 Przemyśl NIP: 7951006980, REGON:  007023760-00655

zaprasza do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego

na realizację usługi transportowej wraz z załadunkiem i rozładunkiem artykułów spożywczych z magazynów PKPS  w  ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018  realizowanego przez Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • Wykonawcą w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia może być osoba fizyczna osoba prawna bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w rzeczowym zakresie .
 • Usługa polegać będzie transporcie wraz z załadunkiem i rozładunkiem artykułów spożywczych na terenie miasta Przemyśl, na trasie Przemyśl-Jarosław, na  trasie Jarosław-Przemyśl pojazdem powyżej 3,5 tony w warunkach umożliwiających utrzymanie ich cech jakościowych w tym ciągu chłodniczego w celu zapobieżenia marnotrawieniu żywności
 • Zamawiający przewiduje termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.06.2019r.
 • Zamawiający zastrzega, iż w umowie znajdą się zapisy:
 1. a) przewidujące karę umowną w wysokości 50 % wynagrodzenia umownego brutto przysługującego wykonawcy za realizację wykonanej usługi w miesiącu w przypadku rażąco nienależytego wykonania przez wykonawcę usługi na podstawie zawartej umowy.
 2. b) zastrzegające zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy.
 3. c) zastrzegające zamawiającemu możliwość dochodzenia od wykonawcy kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.
 4. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania niezapowiedzianej kontroli przebiegu i sposobu realizacji usługi.
 5. e) Zamawiający w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w realizacji usługi zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

III.  Kod CPV:

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

 1. Warunki płatności
 • Rozliczenie wykonania usługi następować będzie w systemie miesięcznym na podstawie rejestru ilości kilometrów oraz rejestru ilości godzin rozładunku i załadunku, jeśli dotyczy prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury oraz dołączonego do niej rejestru godzin realizacji usługi, przekazanych nie później niż do 4 dnia miesiąca.
 • Za wykonanie rozliczonej usługi, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie, którego wysokość stanowi iloczyn liczby kilometrów zrealizowanej usługi oraz stawki.
 • Wypłata wynagrodzenia nastąpi w systemie miesięcznym każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje.
 1. Określenie warunków zmiany umowy
 2. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć:
 3. skrócenia okresu realizacji umowy.
 4. Inne ważne informacje dotyczące zamówienia:
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 • Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru do niniejszego zapytania ofertowego.
 • W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu

VII. Kryteria wyboru ofert

 

 • Kryterium cena – waga 100% (maksymalnie 100 pkt)
 • Opis sposobu obliczania ceny końcowej:

 

 1. Zamawiający jako podstawę do wyliczenia kryterium cena weźmie łączną cenę wyliczoną z sumy ceny za 1 km usługi transportowej oraz 1 godziny załadunku /rozładunku.
 2. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do jednego grosza. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, Zamawiający przyjmie za właściwą cenę podaną słownie
 3. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty realizacji zamówienia, w szczególności: koszty paliwa, w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zaliczkę na podatek od osób fizycznych, wymagane składki ZUS (ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, Fundusz Pracy i in.) od pracownika i pracodawcy w łącznej wysokości (czyli kwota brutto brutto); podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert (jeśli dotyczy)
 4. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C = (C min : C0) x 100

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

C min – najniższa cena spośród ważnych ofert,

C0 – cena badanej oferty.

Wartość „C” – liczba punktów przyznana danej ofercie za godzinę usługi.

 

VIII. Termin i sposób złożenia oferty cenowej:  

 1. Pocztą na adres ul. Wybrzeże Marszałka J. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl
 2. Osobiście w Biurze pod adresem ul. Wybrzeże Marszałka J. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
 3. Pocztą elektroniczną (skan podpisanej oferty) na e-mail przemysl@pkps.org.pl
 4. Termin złożenia oferty : do 30.07.2018r.
 5. Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na Formularzu Oferty wraz z wszystkimi załącznikami. Brak któregokolwiek z załączników skutkować będzie odrzuceniem oferty bez rozpatrzenia.

 

 

 


Przemyśl, dnia 17.07.2017 r. Znak: 1/ZP/2017

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w oparciu o zasadę konkurencyjności.  
Postepowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Zamawiający:

 

Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Wybrzeże Marszałka  Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl NIP: 7951006980 , REGON: 007023760-00655

zaprasza do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego

na realizację usługi transportowej wraz z załadunkiem i rozładunkiem artykułów spożywczych z magazynów PKPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017 realizowanego przez Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • Wykonawcą w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia może być osoba fizyczna osoba prawna bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w rzeczowym zakresie .
 • Usługa polegać będzie na transporcie wraz z załadunkiem i rozładunkiem artykułów spożywczych na terenie miasta Przemyśl, na trasie Przemyśl - OPL terenu Gminy Bircza i trasie Przemyśl -Jarosław trasie Jarosław-Przemyśl pojazdem powyżej 3,5 tony w warunkach umożliwiających utrzymanie ich cech jakościowych w tym ciągu chłodniczego w celu zapobieżenia marnotrawieniu żywności
 • Zamawiający przewiduje termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.06.2018r.
 • Zamawiający zastrzega, iż w umowie znajdą się zapisy:
 1. a) przewidujące karę umowną w wysokości 50 % wynagrodzenia umownego brutto przysługującego wykonawcy za realizację wykonanej usługi w miesiącu w przypadku rażąco nienależytego wykonania przez wykonawcę usługi na podstawie zawartej umowy.
 2. b) zastrzegające zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy.
 3. c) zastrzegające zamawiającemu możliwość dochodzenia od wykonawcy kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.
 4. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania niezapowiedzianej kontroli przebiegu i sposobu realizacji usługi.
 5. e) Zamawiający w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w realizacji usługi zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

III.  Kod CPV:

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

 1. Warunki płatności
 • Rozliczenie wykonania usługi następować będzie w systemie miesięcznym na podstawie rejestru ilości kilometrów oraz rejestru ilości godzin rozładunku i załadunku, jeśli dotyczy prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury oraz dołączonego do niej rejestru godzin realizacji usługi, przekazanych nie później niż do 4 dnia miesiąca.
 • Za wykonanie rozliczonej usługi, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie, którego wysokość stanowi iloczyn liczby kilometrów zrealizowanej usługi oraz stawki.
 • Wypłata wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana będzie w systemie miesięcznym, każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje.
 1. Określenie warunków zmiany umowy
 2. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć:
 3. skrócenia okresu realizacji umowy.
 4. Inne ważne informacje dotyczące zamówienia:
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 • Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru do niniejszego zapytania ofertowego.
 • W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu

VII. Kryteria wyboru ofert

 

 • Kryterium cena – waga 100% (maksymalnie 100 pkt)
 • Opis sposobu obliczania ceny końcowej:

 

 1. Zamawiający jako podstawę do wyliczenia kryterium cena weźmie łączną cenę wyliczoną z sumy ceny za 1 km usługi transportowej oraz 1 godziny załadunku /rozładunku.
 2. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do jednego grosza. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, Zamawiający przyjmie za właściwą cenę podaną słownie
 3. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty realizacji zamówienia, w szczególności: koszty paliwa, w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zaliczkę na podatek od osób fizycznych, wymagane składki ZUS (ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, Fundusz Pracy i in.) od pracownika i pracodawcy w łącznej wysokości (czyli kwota brutto brutto); podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert (jeśli dotyczy)
 4. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C = (C min : C0) x 100

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

C min – najniższa cena spośród ważnych ofert,

C0 – cena badanej oferty.

Wartość „C” – liczba punktów przyznana danej ofercie za godzinę usługi.

 

VIII. Termin i sposób złożenia oferty cenowej:  

 1. Pocztą na adres u. Wybrzeże Marszałka J. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl
 2. Osobiście w Biurze pod adresem ul .Wybrzeże Marszałka Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
 3. Pocztą elektroniczną (skan podpisanej oferty) na e-mail przemysl@pkps.org.pl
 4. Termin złożenia oferty : do 25.07.2017r.
 5. Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na Formularzu Oferty wraz z wszystkimi załącznikami. Brak któregokolwiek z załączników skutkować będzie odrzuceniem oferty bez rozpatrzenia.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dotyczące najmu powierzchni magazynowych wraz z zapleczem biurowym ona organizację dystrybucji artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY

ZARZĄD OKRĘGOWY POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
37-700 Przemyśl, ul. Wyb. Marszałka J. Piłsudskiego 23
NIP: 795 100 69 80
REGON: 007023760-00-655
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest najem pomieszczeń znajdujących się na terenie miasta Jarosławia o powierzchni około 250 - 300 m2 wraz z zapleczem biurowym około 60 m2 z przeznaczeniem na zorganizowanie magazynu do przyjmowania artykułów spożywczych oraz prowadzenie dystrybucji art. spożywczych.
 
III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty można składać osobiście w biurze przy ul. Wyb. Marszałka J. Piłsudskiego 23 lub za pośrednictwem poczty na adres:
37-700 Przemyśl, ul. Wyb. Marszałka J. Piłsudskiego 23 do dnia 30.07.2018 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.
 
IV. OCENA OFERT
 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów.

1 - 100% cena
 
V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.pkpsprzemysl.pl.
 
VI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Krystyna Makara
telefon 16 678 60 08 lub 512 538 065, email: przemysl@pkps.org.pl.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dotyczące najmu powierzchni magazynowych wraz z zapleczem biurowym ona organizację dystrybucji artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY

ZARZĄD OKRĘGOWY POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 23
NIP: 795 100 69 80
REGON: 007023760-00-655
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest najem pomieszczeń znajdujących się na terenie miasta Przemyśla o powierzchni około 300 - 400 m2 wraz z zapleczem biurowym około 60 m2 z przeznaczeniem na zorganizowanie magazynu do przyjmowania artykułów spożywczych oraz prowadzenie dystrybucji art. spożywczych.
 
III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty można składać osobiście w biurze przy ul. Słowackiego 23 lub za pośrednictwem poczty na adres:
37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 23 do dnia 30.06.2016 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.
 
IV. OCENA OFERT
 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów.

1 - 100% cena
 
V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.pkpsprzemysl.pl.
 
VI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Krystyna Makara
telefon 16 678 60 08 lub 512 538 065, email: przemysl@pkps.org.pl.
©2022 Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu