ZAPYTANIA OFERTOWE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dotyczące najmu powierzchni magazynowych wraz z zapleczem biurowym ona organizację dystrybucji artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY

ZARZĄD OKRĘGOWY POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 23
NIP: 795 100 69 80
REGON: 007023760-00-655
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest najem pomieszczeń znajdujących się na terenie miasta Przemyśla o powierzchni około 300 - 400 m2 wraz z zapleczem biurowym około 60 m2 z przeznaczeniem na zorganizowanie magazynu do przyjmowania artykułów spożywczych oraz prowadzenie dystrybucji art. spożywczych.
 
III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty można składać osobiście w biurze przy ul. Słowackiego 23 lub za pośrednictwem poczty na adres:
37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 23 do dnia 30.06.2016 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.
 
IV. OCENA OFERT
 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów.

1 - 100% cena
 
V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.pkpsprzemysl.pl.
 
VI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Krystyna Makara
telefon 16 678 60 08 lub 512 538 065, email: przemysl@pkps.org.pl.
©2019 Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu